VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning®: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee 
 

20-80learning impliceert dat een leerling in de puberteit de mogelijkheid krijgt om ervoor te kiezen om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd, gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, real life, research, ontwerpen, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van een of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. Het idee daarachter is dat een puber/ adolescent, in onze maatschappij grote beslissingen moet maken juist in de ontwikkelingsfase, waarin de metacognitie nog onderontwikkeld is. Door anderhalf jaar een dag per week te generen voor onderwijs (extracurriculair), dat impliciet het CE-curriculum steunt, ontstaat er ruimte voor de docent en leerling en maatschappij om kansen te pakken. Er dient onderwijs te worden gegeven waarin het doel is dat de leerling zich bewust wordt zijn competenties, zijn persoonlijke drive.


Missie en Visie

Voorsprong leren is kansen creëren. Het onderwijs is het fundament van de samenleving. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen te benoemen en te laten ervaren is de planeet en dus de samenleving in het vizier. 20-80learning ziet winst in de ranking in People Planet Profit. 20-80learning wil meer tevredenheid bij de klant (ouders en leerling) en bij de leverancier (het mt en de docent ). Hierdoor krijgt het product (het onderwijs) meer kansen en daardoor de samenleving. 20-80learning is uitvoerbaar, kansrijk mede door het langdurige coachingstraject door onderwijsexperts. 20-80learning biedt kansen om een andere focus binnen het reguliere onderwijs te creëren!  Van groot belang is dat dit met elkaar als members gebeurt: immers met plakken en knippen komt de borging van een groot project als dit in de gevarenzone: iedereen doet maar wat! Ook zet je je gepikte schoenen toch niet in de etalage ... je kunt er niet eens trots op zijn, want ze zijn NIET van jou! 


Doel

Er dient onderwijs te worden gegeven waarbij het doel is dat de leerling zich bewust wordt van zijn competenties, zijn persoonlijke drive. 20-80learning impliceert: het motiveren en stimuleren van vo-leerlingen, vo-docenten en vo-mt's om ontsaaiend, personaliserend, creatief, ondernemend, toepassings- en ontwikkelingsgericht niet dichtgetimmerd, dynamisch onderwijs aan te bieden om zo te komen tot persoonljke doelgerichtheid (metacognitie) en ontsaaiing (plezier), waardoor (leer-)prestaties en nog betere voorbereiding op het vervolgonderwijs een logisch gevolg is.


Onderbouwing hoofddoel - subdoelen

  1. Betere aansluiting vo-mbo/hbo/wo
    - bewustwording van ontwikkelingsfase
    - voorbereiden op vervolgonderwijs door toepassingsgerichtheid, maatwerk en mbo/hbo/wo-onderwijs

  2. Betere leerhouding en leerprestaties van de leerling door:  uitdagen tot presteren op zijn niveau en bevorderen van ondernemendheid en creativiteit 

     3.  Uitdagender werkklimaat voor docent:
          - uitdagen tot ontwikkelen van zijn creativiteit op didactiek relatie organisatie persoon
          - bewust te maken van het gevaar van automatisme
          - bevorderen van ondernemendheid
          - bevorderen van opbrengstgericht werken
          - uitdragen van professionaliteit naar de klant

     4. Versterken van de moderne vreemde talen

     5. Personalisering

     6. Verbinding maken met het MKB/ Real Life