VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning®: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee 
20-80learning impliceert dat een leerling in de puberteit zijn reguliere opleiding in 80% van de tijd kan doen. In de overige 20% volgt de leerling een programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, real life, research, Nederlands en moderne talen, creatief denken, persoonlijkheids- en competentieontwikkeling van groot belang zijn. De idee daarachter is dat een puber/ adolescent in onze (neoliberalistische) maatschappij grote beslissingen moet maken juist in de ontwikkelingsfase waarin metacognitie nog onderontwikkeld is. Door anderhalf jaar een dag per week tijd te bieden aan onderwijs (extracurriculair), dat ook impliciet het CE-curriculum steunt, ontstaat er ruimte voor docent en leerling en dus de maatschappij om kansen te pakken.


Missie en Visie - Voorsprong leren is kansen creëren.
Het onderwijs is het fundament van de samenleving. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen te benoemen en te laten ervaren is de planeet en dus de samenleving in het vizier. 20-80learning ziet winst in de ranking in People Planet Profit. 20-80learning wil meer tevredenheid bij de klant (ouders en leerling) en bij de leverancier (het mt en de docent ). Hierdoor krijgt het product (het onderwijs) meer kansen en daardoor de samenleving. 20-80learning is uitvoerbaar voor elk schooltype en voor elke leerling. 20-80learning slaagt mede door het blijvende coachingstraject door onderwijsexperts. C4 20-80learning is een scholengroep met eigen content.


Doel
Het doel is dat de leerling zich bewust wordt van zijn competenties, zijn persoonlijke drive. 20-80learning impliceert: het motiveren en stimuleren van vo-leerlingen, vo-docenten en vo-mt's om ontsaaiend, personaliserend, creatief, ondernemend, toepassings- en ontwikkelingsgericht niet dichtgetimmerd, dynamisch onderwijs aan te bieden om zo te komen tot persoonljke doelgerichtheid (metacognitie) en ontsaaiing (plezier), waardoor (leer-)prestaties en nog betere voorbereiding op het vervolgonderwijs het logische gevolg zijn.


Onderbouwing hoofddoel - subdoelen

1. Betere aansluiting vo-mbo/hbo/wo
2. Betere leerhouding van de leerling
3. Uitdagender werkklimaat voor docent:
- uitdagen tot ontwikkelen van zijn creativiteit op didactiek-relatie -organisatie-persoon
- bewust te maken van het gevaar van automatisme
- bevorderen van: ondernemendheid; samenwerken; opbrengstgericht werken
- uitdragen van professionaliteit naar de klant

4. Versterken van de eigen en moderne talen
5. Personalisering van het onderwijsaanbod
6. Verbinding maken met het MKB/ Real Life