VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Ontsaaiing - Personalisering - Maatwerk - Plusdocument - Leren - Doelgerichtheid - Vrijheid


Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product.

Onderwijs = Ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt namelijk tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Van der Ham- van Dijk)


20-80learning: de mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien

Na 44 jaar werken in het VO constateert Van der Ham dat er sinds 1975 weinig veranderd is in de rolverdeling docent en leerling en dat de aansluiting op mbo, hbo en wo onvoldoende is ondanks alle inspanningen van betrokkenen. Ook komt 10 tot 35 procent van de pubers niet tot passende prestaties. Bovendien zijn loopbaankeuzes voor pubers lastig. Vervolgens is er desinteresse vanuit leerling door de in zijn optiek saaie lessen in de bovenbouw VO. Onderwijs dient ontsaaid te worden. Het reguliere onderwijs beschrijft eisen in het PTA voor consensus en een directe lijn richting het Centraal Examen. Prima. Het klinkt paradoxaal: het onderwijs is goed geregeld met weloverwogen eindtermen richting het CE en vervolgstudies. Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2018 als saai ervaren en dat er gemiddeld 35 - 45% uitval op mbo, hbo en wo is? Het is toch vreemd dat een leerling na 8 jaar PO en 4-6 jaar VO geen passende studiekeuze kan doen: dat is frustrerend voor alle partijen. De 20-80learning-scholen ervaren succesvolle neveneffecten: onderwijsdiscussies en benoemen van problematieken. Scholen gaan namelijk als scholengroep een blijvend traject van verandering in met als kernvraag: Hoe kan het onderwijs voor de klant anders, opdat er meer voldoening voor alle partijen en een beter resultaat wordt gegenereerd?


Personalising - Maatwerk - Plusdocument

20-80learning biedt  mogelijkheden voor de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren. 20-80learning is een vorm van gepersonaliseerd leren met kansen voor maatwerk. Het 20-80learning diploma is het plusdocument voor de leerling. De personalisering geldt voor ALLE leerlingen.


Leren

Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door dit veilige pedagogische klimaat durft en kan de puber beter te kijken naar wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens, in het bijzonder de generatie 14 - 19-jarigen. Leren gaat in stappen: altijd en voor iedereen. Mensen hebben wel voorkeurstijlen in het leren, maar leren gaat altijd stap voor stap. De puber denkt vaak alleen in de stap: ik begrijp het wel (en hoef dus niets te doen) of ik begrijp het niet (en hoef ook niets te doen). Het is goed om als docent, coach, begeleider te beseffen dat de stappen gemaakt moeten worden. Als een kind leert lopen, valt het toch ook een aantal keren. Door de ervaring van 20-80learning waar vallen erbij hoort, leert de leerling keuzes te maken, krijgt hij of zij inzicht in zichzelf.

De jeugd leert dus het liefst reproductief of inzichtelijk. Misschien geldt dat gewoon voor de mens in het algemeen. De tussenstappen zijn namelijk het meest vermoeiend en kosten tijd. Zeker als de lerende het nut niet inziet van de opdracht, zal hij of zij echt moeten zoeken naar intrinsieke motivatie. Volgens sociologen is de huidige jeugd (15-24 jarigen) te benoemen als de grenzeloze generatie (Jan Derksen, e.a.). De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan. Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, burn outs, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle. Sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen en het neo-liberalisme, rust er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig op jongeren overgedragen. 

De grenzeloze generatie is een analyse van de resultaten van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek van bureau Motivaction.  


Doelgerichtheid

De oorzaken voor onzekerheid in keuzes maken zijn te zoeken in de verdere democratisering, de individualisering, de social media en onze opvoeding, die meegaand is en die eigenlijk impliciet meedeelt: volwassen zijn is niet zo leuk, vandaar dat ik als opvoeder soms afdaal naar de puberteit of adolescentie. De eerdere generaties na de oorlog 40-45 gooiden hun metacognitie over hun pubers uit in de vorm van opdrachten in de richting van het toekomstperspectief. Dat voelde weliswaar niet geheel goed, maar we werden wel begrensd. Onze huidige jeugd heeft sterk de neiging om leerstappen niet te doen; het 20-80learning geeft antwoord. De 20-80learning-docent werkt op een andere wijze met de leerling: intrinsieke motivatie, toepassingsgerichtheid en doelgerichtheid. Door de leerling op de opbouw van het leerproces en doelen te wijzen, ontstaat zicht op het eigen leerproces. (De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, Spangenberg en Lampert)


Vrijheid

Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot uitvoerbare creativiteit. Ieder mens zou zich moeten realiseren dat hij of zij altijd de vrijheid heeft en moet nemen om binnen maatschappelijk verantwoorde kaders de focus te hebben op de kracht van de eigen persoonlijkheid.