VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

                                                     

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit zijn reguliere opleiding in 80% van de tijd doet. In de overige 20% vormen ontsaaiing en doelgerichtheid de basis. Vrijheid, vorming, motivatie en real life zijn de pijlers hieronder.


               


Vorming 
Psychologie en communicatie maken een puber krachtiger, metacognitiever. Daarnaast versterkt filosofie het besef van het bestaan van normen en waarden.  Ook is het kennismaken met andere culturen waardevol. Wat kan leiden tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid en tot een bewuster wereldburgerschap.   


Real Life
Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door dit veilige pedagogische klimaat durft en kan de puber beter te kijken naar wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens, in het bijzonder de generatie 14 - 19-jarigen. De jeugd leert het liefst reproductief of inzichtelijk. De tussenstappen zijn namelijk het meest vermoeiend en kosten tijd. Door het buitenschools leren in de praktijk en proefstuderen en zo te ervaren dat er eisen zijn, komt de leerling tot leerinzichten.


Vrijheid
Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot efficiënte creativiteit en ondernemendheid. Ieder mens moet de vrijheid nemen om zich binnen maatschappelijk verantwoorde kaders te focussen op de kracht van de eigen persoonlijkheid. (Leny van der Ham- van Dijk)


Motivatie
Motivatie is persoonlijk, maar uiterst belangrijk voor welbevinden en prestatie. 20-80learning is gepersonaliseerd leren met veel kansen voor toepassing- en praktijkgericht leren. Hierdoor ervaart de leerling zijn competentieniveau. De personalisering geldt voor ALLE leerlingen.