VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

 

20-80learning: de mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien
Van der Ham werkt sinds 1975 in het voortgezet onderwijs. Na HBS-A en de Pedagogische Academie te Gorinchem studeerde zij Andragogiek en Nederlandse Taal en Letterkunde te Utrecht. Zij ìs onderwijs. Zij bedacht 20-80learning in 2008 en is directeur van het C4 20-80learing. Ze stelt hoge doelen: nòg beter onderwijs, algeheel welbevinden, uitvalreductie en wereldburgerschap. Maar: 'Ik moet wel met de poten in de klei blijven'. Dus werkt zij nog een aantal uren als docent Nederlands en PPC. Sinds 1975 is er zeer veel veranderd in de samenleving. Met 20-80learning wil zij hierop een reactie geven. Er is een andere opvoeding: sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen en het neo-liberalisme rust er een soort taboe op top down opvoeden met gezag. Mogelijk gevolg is: minder zelfbeheersing en minder verantwoordelijkheidsgevoel bij jongeren. (De grenzeloze generatie  - analyse na 25 jaar waarden- en opinieonderzoek - Bureau Motivaction). Heeft de jeugd te veel vrijheid? De aansluiting op mbo, hbo en wo is niet optimaal ondanks alle inspanningen. Vervolgens ervaart een deel van de vo-leerlingen de lessen als saai. Onderwijs dient dus zo te zijn dat het als niet saai wordt gevoeld en de puber moet leren realistische doelen te stellen. Het onderwijs is goed geregeld met CE-eindtermen en er zijn interessante vervolgstudies! Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2018 - 2019 als saai ervaren en dat er hoge uitval op mbo, hbo en wo is? 20-80learningscholen ervaren interessante effecten: onderwijsdiscussies en -beweging. 20-80learningscholen gaan gezamenlijk een blijvend traject van verandering in met als kernvraag: Hoe kan het onderwijs voor de klant zo zijn dat er meer voldoening en resultaat bij alle partijen is?


Het unieke logo ©®

Het logo is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van het C4 20-80learning. De term en idee 20-80learning in al zijn uitvoeringsvormen zijn beschreven in het I-Depot voor Intellectueel Eigendom. Niets mag van deze site worden overgenomen of gekopieerd op enigerlei wijze. Indien dit gebeurt, is er sprake van Onrechtmatige Daad en Schending van Eigendomsrecht en Auteursrecht.   

De kleur aubergine (rood en blauw) symboliseert de door de overheid aangegeven kaders, waarbinnen men gewoon werkt. De kleur oranje (rood en geel) impliceert dat men daadkrachtig en innovatief moet zijn.
De 20 staat niet in een kader. De vrijheid, die de docent en de leerling ontvangt door binnen elastische kaders te werken, genereert creativiteit: ontsaaiing, ontwikkeling, doelgerichtheid, ondernemendheid, researchvaardigheden en profielgerelateerde onderwerpen krijgen kansen. Wel is er een verbinding tussen de twee gebieden 20 en 80 gemaakt: door toepassingsgerichtheid in de 20 % komt de leerling en docent namelijk tot inzichten voor de 80%: win-win dus!


©  Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
® Een merk is een bepaald woord of afbeelding (of een geluid of een kleur) waarvoor geldt dat er iemand (de merkhouder) is, die het als enige mag gebruiken binnen een rbepaald gebied voor een bepaald handelsdoel.