VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

International Art(s) College

Het International Art(s) College is een uitwerking van de visie 20-80learning. Het biedt mogelijkheid tot differentiatie, een betere doorstroming naar het hbo, een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden en het is een middel om de havo-leerling een eigen benadering te geven. Het concept International Art(s) College biedt het team de kans zich verder te professionaliseren, bovendien kan het een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Daarnaast is het IAC inpasbaar in de vo-profileringstrend. 'International’ wordt gebruikt, omdat er nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van arts en design, dat zich ook steeds meer internationaal georiënteerd weet. Daarom zal het IAC ook participeren in internationaliseringprojecten. De term ‘Art(s)’ staat voor kunst en vormgeving en bestaat uit meer dan de traditionele beeldende kunst alleen. Hierbij is het van belang de ontwikkelingen te volgen en de vertaling en inzet van middelen op dat terrein te verkennen en te exploreren. De term ‘College’ wordt gebruikt, omdat er zo min mogelijk sprake is van een klassieke schoolsituatie: er zijn flexibele activiteiten in de vorm van buitenschools leren, lezingen, modules. De term college behelst ook het uitdagen van leerlingen om te komen met eigen initiatieven.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het IAC-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het IAC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem contact met ons op.