VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learningdiploma is een verantwoord Plusdocument

Plannen ministerie OCW bevestigen het concept 20-80learning

VMBO/ MAVO Business voor alle niveaus

Grijp deze kans: de overgangsproblematek vo - mo/ ho is sinds 2008 een van de uitgangspunten van 20-80learning. Door de leerling een dag in de week in een andere setting meer in de praktijk te brengen wordt onderwijs voor alle partijen leuker. Door de leerling vroegtijdig  te laten wennen aan het mbo, verloopt de doorstroom soepeler. Vanuit het ministerie OCW is er in het sectorakkoord vastgelegd dat scholen een document aan hun leerlingen kunnen meegeven waarin de brede vorming van de leerling zichtbaar wordt gemaakt. Het 20-80learning-diploma omvat de delen algemene kennis vergroting en verdieping. Daarnaast is het LOB-verhaal prominent aanwezig. Het vo en mbo werkten immers samen binnen dit concept. Het mbo ontwikkelt nieuwe kwalificatiedossiers met daarin een prominente plaats voor loopbaanleren. Met 20-80learning werkt de leerlng anderhalf jaar expliciet aan zijn loopbaandossier.

Leerlingen worden gestimuleerd te leren in een krachtige leeromgeving, die hen de beste kansen biedt om hun talenten te ontplooien. Zij verwerven competenties, die nu en straks bruikbaar zijn in leefsituatie, maatschappelijk verkeer en beroepsuitoefening. Het concept VMBO/ MAVO Business is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vmbo/mavo-problematiek. Het biedt mogelijkheid tot differentiatie, een betere doorstroming naar het mbo of havo, een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden en het is een middel om de vmbo-/mavo-leerling een eigen benadering te geven.  VMBO/ MAVO Business is deels gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en kennis in het onderwijsprogramma. Het doel is dat de ondernemerszin bij leerlingen wordt vergroot. Bovendien moet duidelijk worden dat ondernemerschap een aantrekkelijk carrièreperspectief is. VMBO/ MAVO Business is een progamma om de leerlingen de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontplooien en de vaardigheden te verwerven, die ze in het vervolgonderwijs, in de maatschappij en bij het uitoefenen van een beroep nodig hebben. Wat ook op de achtergrond meespeelt, is dat de invoering van een VMBO/ MAVO Business -opleiding ervoor zorgt dat het vmbo/ mavo een aantrekkelijker profiel krijgt. Dit kan ertoe leiden dat ouders en leerlingen eerder voor een bepaalde scholengemeenschap kiezen.

De leerling ontvangt een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het VMBO/ MAVO Business-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het VMBO/ Mavo - Business op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.